logo
logo
Y a a l u . c o m
logo
logo
යෝෂිත රාජපක්‍ෂ අගමැති කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රධානී..

යෝෂිත රාජපක්‍ෂ අගමැති කාර්ය මණ්ඩල ප‍්‍රධානී.. යෝෂිත රාජපක්‍ෂ අගමැති කාර්ය මණ්ඩල... Readmore

ON , October 17 , 2020

පොඩි ලැසීට ඇප - ඇප නියම වුව ද දින 90ක් CID භාරයේ රඳවාගෙන ප්‍රශ්න කෙරේ

පාර්ලිමේන්තුවේදී පවත්වන ලද පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබද කාරක සභාවේ දී රජය විසින්... Readmore

ON , October 17 , 2020

ශ‍්‍රී ලංකාව ටික දවසකින් ස්ථිරවම චීන කොලණියක්.. ඊට විරුද්ද ඇමරිකා කොලණි කුමන්ත‍්‍රණය 20 සංශෝධනයයි..

මේ යන ආකාරයට තවත් වසර කිහිපයක් ඇතුලත ශ්‍රී ලංකාව ස්ථිර වශයෙන්ම චීන කොලණියක් බවට... Readmore

ON , October 17 , 2020